Avslutade undersökningar

Denna lista visar undersökningar som avslutas från och med 1 januari 2021.

2024

FI avslutar undersökning av Viaconto Sweden

FI har undersökt hur Viaconto Sweden har följt regelverken för god kreditgivningssed och tagit hänsyn till konsumenters intressen i sina kreditprövningar. FI skriver av ärendet.

FI avslutar undersökning av Loomis

FI har undersökt hur Loomis, ett företag som erbjuder olika typer av betaltjänster, följer penningtvättsregelverket. Undersökningen gällde företagets allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder och åtgärder för kundkännedom.

FI avslutar undersökning av Svenska kyrkans tjänstepensionsförening

Finansinspektionen har undersökt Svenska kyrkans tjänstepensionsförenings utökade investering i Fastighets AB Stenvalvet.

FI avslutar undersökning av Juni Technology

Finansinspektionen har undersökt hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.

FI avslutar undersökning av Nasdaq

FI har undersökt om Nasdaq Stockholm AB överträtt artikel 16.1 i marknadsmissbruksförordningen. Detta mot bakgrund av utebliven rapportering till FI beträffande misstänkta insidertransaktioner.

FI avslutar undersökning om Nasdaq

Finansinspektionen har undersökt om Nasdaq Stockholm överträtt 13 kap. 3 § lagen om värdepappersmarknaden (LV). Detta mot bakgrund av att Nasdaq tagit upp ett finansiellt instrument till handel, varigenom handel med instrumentet inletts, innan det fanns ett godkänt och registrerat prospekt hos FI och prospektet hade offentliggjorts.

FI avslutar undersökning av Spotlight Stock Market

Finansinspektionen har undersökt Spotlight Stock Markets noteringsprocess och hantering av intressekonflikter.

FI avslutar undersökningar av Cashbuddy och Thorn Privatfinans

FI har avslutat undersökningar om hur Cashbuddy och Thorn Privatfinans genomför kreditprövningar av konsumenter.

FI avslutar undersökning av Payer Financial Services

FI har avslutat en undersökning om Payer Financial Services följt de regler om kapitalkrav som gäller för betalningsinstitut. FI skriver av undersökningen.

2023

FI avslutar undersökning av Aros Kapital

FI har undersökt om Aros Kapital har följt reglerna på flera olika områden. Det har bland annat handlat om Aros kreditriskhantering, bolagets arbete mot penningtvätt och hur bolaget har följt regelverket om styrning, riskhantering och kontroll.