Fonder med hållbar investering som mål

Finansinspektionen har genomfört en fördjupad analys av hur förvaltare av svenskregistrerade fonder som har hållbar investering som mål (även kallade artikel 9-fonder) uppfyller de krav som finns på att lämna hållbarhetsrelaterade upplysningar i den informationsbroschyr som ska tillhandahållas till investerare.

Bakgrunden till vår analys är att det från och med den 10 mars 2021 tillämpas nya
regler om hållbarhetsinformation, enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar
som ska lämnas inom den finansiella sektorn (SFDR). Förordningen syftar till att
ge investerare ökad kunskap om hållbarhetsrisker, att förbättra jämförbarheten
mellan finansiella produkter när det gäller hållbarhet och att minska risken för
grönmålning. Dessutom är ett av de högst prioriterade områdena för FI under 2022
att granska grönmålning i finanssektorn och att arbeta för att förebygga det.

Vår granskning visar att det finns utrymme för utveckling och förbättringar av den
information som ges till investerare. Vi förväntar oss att förvaltare tar del av
slutsatserna av vår analys och beaktar dem i sin fortsatta implementering av
regelverket. FI uppmanar också förvaltare att ta till sig kommande vägledning från
EU-kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
(Esma) och anpassa sin verksamhet allteftersom sådan blir tillgänglig.

FI kommer att fortsätta att analysera den information som lämnas och verka för att
nödvändiga förbättringar sker. FI planerar som ett nästa steg kommunikation och dialogmöten med branschen. I de fall där FI ser behov av ytterligare uppföljning
kommer detta ske med berörda fondförvaltare.