Nomor AB (publ) får inget prövningstillstånd i Regeringsrätten

2010-04-29 | EBA Sanktioner

I ett beslut den 14 maj 2007 meddelade Finansinspektionen Nomor AB (publ) en varning och en straffavgift. Nomor AB hade brutit mot reglerna om kunskap, kompetens och skötsamhet samt reglerna om dokumentation av kontrollen av anställda. Bristerna ansågs allvarliga och en straffavgift om 200 000 kronor meddelades.

Nomor AB (publ) överklagade FI:s beslut om varning och straffavgift till Länsrätten i Stockholms län (numera Förvaltningsrätten i Stockholm). 

 
Länsrätten avslog överklagandet i en dom som meddelades den 21 maj 2008.
 
Nomor AB gick vidare till Kammarrätten i Stockholm. Överklagandet avsåg den här gången bara storleken på straffavgiften. Bolaget menade att straffavgiften inte skulle beräknas på bolagets hela omsättning utan endast på den del av omsättningen som kom från försäkringsförmedlingsverksamhet.
 
Kammarrätten avslog överklagandet i en dom den 27 mars 2009. Av domskälen framgår att kammarrätten anser det klarlagt att straffavgiften ska beräknas med utgångspunkt i Nomor AB:s hela omsättning och att storleken på straffavgiften var väl avvägd.

Nomor AB överklagade även denna dom och begärde prövningstillstånd i Regeringsrätten.

 
Den 22 april 2010 beslutade regeringsrätten att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.
Laddar sidan