FI förelägger Capensor Capital att upphöra med värdepappersrörelse som drivs utan tillstånd

2017-06-01 | Sanktioner Marknad

Finansinspektionen förelägger Capensor Capital AB som bedriver corporate finance-verksamhet att omedelbart upphöra med den värdepappersrörelse som drivs utan tillstånd.

Enligt Finansinspektionens bedömning kräver Capensor Capital verksamhet inom kapitalanskaffning tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Tillstånd för placering av finansiella instrument utan fast åtagande krävs för att på uppdrag av en kund försöka placera finansiella instrument hos investerare i en primärmarknadstransaktion.

Laddar sidan