Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Challenger Mobil

A har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som A inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

A har köpt aktier i bolaget Challenger Mobil AB. Köpen har gett eller kan förväntas ha gett en falsk eller vilseledande signal om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. Agerandet uppfyller inte förutsättningarna för legitima skäl och godtagen marknadspraxis.

Finansinspektionen yrkade i Stockholms tingsrätt att A ska betala en sanktionsavgift om 100 000 kronor. Tingsrätten har gjort bedömningen att A har överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen och beslutat att A ska betala den sanktionsavgift som Finansinspektionen hade yrkat.

Överklagande till hovrätten

Tingsrättens dom överklagades till hovrätten. 

Hovrättens dom

Hovrätten ändrade tingsrättens dom på så sätt att den sanktionsavgift som A ska
betala bestämdes till 70 000 kr.

Överklagande till Högsta domstolen

Hovrättens dom har överklagats till Högsta domstolen.

Läs mer

Laddar sidan