Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

A har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som A inte godkände. FI valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

A har köpt aktier i bolagen ADDvise Group AB, Tangiamo Touch Technology AB och SpectraCure AB (publ). Köpen har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktierna. Agerandet uppfyller inte förutsättningarna för legitima skäl och godtagen marknadspraxis.

Finansinspektionen yrkade i Stockholms tingsrätt att A ska betala en sanktionsavgift om 140 000 kronor. Tingsrätten har gjort bedömningen att A har överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen och beslutat att A ska betala den sanktionsavgift som Finansinspektionen hade yrkat.

Överklagande till hovrätten

Tingsrättens dom överklagades till hovrätten.

Hovrättens dom

Hovrätten fastställde tingsrättens dom.

Överklagande till Högsta domstolen

Hovrättens dom överklagades till Högsta domstolen. 

Högsta domstolens beslut

Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd. Hovrättens avgörande står därmed fast.

 

Läs mer

Laddar sidan