Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

A har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som A inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

AA har handlat aktier i bolaget GWS Production AB på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris. Agerandet uppfyller inte förutsättningarna för legitima skäl och godtagen marknadspraxis.

Finansinspektionen yrkade i Stockholms tingsrätt att A ska betala en sanktionsavgift om 70 000 kronor. Tingsrätten har gjort bedömningen att A har överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen och beslutat att A ska betala den sanktionsavgift som Finansinspektionen hade yrkat.

Överklagande till hovrätten

Tingsrättens dom överklagades till hovrätten.

Hovrättens dom

Hovrätten fastställde tingsrättens dom.

Överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrättens dom överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Hovrättens avgörande
står därmed fast.

Läs mer

Laddar sidan