Resultat

2018

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang Förslag till genomförande i svensk rätt

Finansinspektionen tillstyrker i huvudsak promemorians förslag.

2017

Remissvar till En ny lag om försäkringsdistribution

FI välkomnar det ökade kundskydd på marknaden för försäkringsdistribution som följer av försäkringsdistributionsdirektivet. FI är även positiv till att promemorian i vissa delar föreslår att det ska införas längre gående konsumentskyddsregler än vad som följer av direktivet och till de ställningstaganden som gjorts i frågan om gränsdragningen mellan försäkringsdistribution och värdepappersrörelse.

2016

Remissvar: Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68)

FI är positiv till utredningens förslag om förtydligat och kompletterande tillsynsansvar och till det moderniserade språket i tryggandelagen.

2015

FI tillstyrker förslag om slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

Finansinspektionen tillstyrker förslaget och understryker behovet av konsumentskydd.

2014

Remissvar på Konsumenttvistutredningen

FI har inte några invändningar avseende de förslag och bedömningar som betänkandet innehåller.

Remissvar: Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

FI instämmer i flertalet av de förslag och resonemang i förslaget.

2013

Remissvar på förslag om standard för pensionsprognoser

Finansinspektionen är i huvudsak positiva till förslaget om att ta fram en standard för pensionsprognoser, men har tre invändningar mot den föreslagna standarden och anser att standarden måste kompletteras och utvecklas för att inte få missledande effekt.

2012

Yttrande om trafikolyckor med gränsöverskridande aspekter

Finansinspektionen har lämnat synpunkter om offentligt samråd om preskriptionstider och lagvalsregler vid trafikolyckor med gränsöverskridande aspekter.

2011

Yttrande över förslag om avskaffad obligatorisk byggfelsförsäkring

Förslaget torde inte beröra områden som faller inom ramen för Finansinspektionens ansvar.

Laddar sidan