Internationellt

FI medverkar i den internationella organisationen för värdepapperstillsyn, Iosco (International Organization of Securities Commissions). Esma är EU:s tillsynsmyndighet när det gäller värdepapper och marknad.

2016

FI tillämpar två nya EU-riktlinjer om marknadsmissbruksförordningen (Mar)

Den 20 december 2016 införs nya riktlinjer i EU om uppskjutande av offentliggörande av insiderinformation och den 10 januari 2017 införs nya riktlinjer om personer som mottar marknadssondering. FI kommer att tillämpa riktlinjerna från och med att de träder i kraft.

Diskussionsunderlag om dataanvändning (big data)

2016-12-19 | Eiopa Esma Nyheter

Den gemensamma kommittén (Joint Committee) för de europeiska tillsynsmyndigheterna (Eba, Esma och Eiopa) har publicerat ett diskussionsunderlag om datanvändning (big data) inom finansbranschen.

Esma-riktlinjer om sund ersättningspolicy enligt UCITS-direktivet

2016-12-16 | Esma Nyheter Marknad

Den 1 januari 2017 införs nya riktlinjer om en sund ersättningspolicy för fondbolag. FI kommer att tillämpa riktlinjerna från och med att de träder i kraft den 1 januari 2017.

Ny databas för kreditvärderingar

2016-12-05 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappersmyndigheten, Esma, har öppnat en ny databas på sin webbplats - ERP (European Ratings Platform) - som tillhandahåller gratis information om kreditvärderingar till allmänheten, investerare och tillsynsmyndigheter.

Påminnelse om skyldigheter mot kunder vid försäljning av finansiella instrument

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat ett uttalande om bankers och värdepappersbolags skyldigheter när de säljer finansiella instrument som omfattas av Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/59/EU om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (resolutionsdirektivet eller BRRD).

Uttalande om implementeringen av IFRS 9, Finansiella instrument

2016-11-15 | Redovisning Esma Nyheter

I syfte att främja en enhetlig tillämpning av IFRS-regelverket har Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, publicerat ett uttalande om implementeringen av IFRS 9, Finansiella instrument.

Tre områden i fokus för granskning av finansiella rapporter

2016-11-09 | Redovisning Esma Nyheter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har pekat ut tre områden som ska prioriteras när tillsynsmyndigheterna i EU granskar börsföretagens finansiella rapporter avseende räkenskapsåret 2016.

Förslag till riktlinjer om lämplighetsbedömningar

2016-11-01 | Regler Esma EBA

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma och europeiska bankmyndigheten Eba har lanserat ett förslag till riktlinjer som det nu finns möjlighet att lämna synpunkter på i ett öppet samråd. Syftet med riktlinjerna är att förbättra och harmonisera lämplighetsbedömningar inom EU.

Esma publicerar instruktioner för rapportering enligt Mifir

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat rapporteringsinstruktioner och XML-scheman för hur rapportering ska ske enligt förordningen om marknader för finansiella instrument (Mifir).

Förslag till riktlinjer om finansiella instrument

2016-10-14 | Regler Esma Nyheter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat ett förslag till riktlinjer som ställer krav på företag som tar fram eller distribuerar finansiella instrument. Syftet är att stärka kundskyddet och säkerställa att kunden erbjuds produkter som är lämpliga.

Laddar sidan