JO lägger ner Aspis Liv Försäkringsbolags anmälan mot Finansinspektionen

2010-04-30 | EBA Sanktioner

Aspis Livs Försäkringsbolag fick i november 2009 sin koncession indragen och förfoganderätten över sina tillgångar begränsade eftersom bolaget fört över större delen av sina tillgångar till ett annat bolags konto och tillgångarna därefter hade pantsatts.
 
Ett förfarande som stod i strid med lag och som kom att innebära att bolaget riskerade att inte kunna stå för sina åtaganden gentemot försäkringstagarna.
 
Anmälaren, styrelsen för Aspis Liv Försäkrings AB, bad JO granska FI:s myndighetsutövning och lagstöd för de vidtagna åtgärderna.


JO har nu efter granskning av handlingarna i ärendet funnit att det inte finns anledning att vidta ytterligare åtgärd eller göra något uttalande i saken. Ärendet läggs därför ner.
Laddar sidan