Handelsbanken får anmärkning och straffavgift

2015-05-19 | Sanktioner Bank

FI ger Svenska Handelsbanken en anmärkning. Banken ska också betala en straffavgift på 35 miljoner kronor.

FI har undersökt hur Handelsbanken har följt reglerna om penningtvätt och terrorismfinansiering, särskilt vad avser riskfyllda kundgrupper och områden. FI har även undersökt hur Handelsbankens interna styrning och kontroll har fungerat på detta område.

FI:s undersökning visar att Handelsbanken brustit i regelefterlevnaden samt att bristerna varit omfattande och av systematisk karaktär. Finansinspektionens bedömning är att bristerna sammantaget innebär att Handelsbanken inte har haft ett riskbaserat förhållningssätt. Handelsbanken har därmed även brustit i sin skyldighet att upprätthålla en tillfredsställande intern styrning och kontroll.

De nu aktuella bristerna medför att Handelsbanken ges en anmärkning som förenas med en straffavgift på 35 miljoner kronor.

Laddar sidan