Nordea får varning och straffavgift

2015-05-19 | Sanktioner Bank

FI ger Nordea Bank en varning. Nordea ska också betala en straffavgift på 50 miljoner kronor.

FI har undersökt hur Nordea har följt reglerna om penningtvätt och terrorismfinansiering, särskilt vad avser riskfyllda kundgrupper och områden. FI har även undersökt hur Nordeas interna styrning och kontroll har fungerat på detta område. FI:s utredning visar
att Nordea under flera år har haft stora brister i sitt arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Bristerna har varit betydande och av systematisk karaktär samt funnits i samtliga av FI granskade områden. Nordea har därmed även brustit i sin skyldighet att upprätthålla en tillfredsställande intern styrning och kontroll.

De aktuella bristerna är allvarliga. Mot bakgrund av de åtgärder banken numera vidtagit är det dock tillräckligt att meddela Nordea en varning som förenas med en straffavgift på 50 miljoner kronor.

Laddar sidan