JAK Medlemsbank får anmärkning och sanktionsavgift

JAK Medlemsbank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1,6 miljoner kronor.

JAK Medlemsbank (JAK eller banken) är en medlemsbank som har tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

FI har undersökt hur JAK har följt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, när det gäller reglerna om allmän riskbedömning och kundkännedom.

Det har funnits betydande brister i hur JAK har följt regelverket när det gäller den allmänna riskbedömningen av hur verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Banken har också brutit mot flera regler om åtgärder för kundkännedom, och har inte bevarat sina kundkännedomsakter på det sätt som regelverket kräver.

FI har undersökt en avgränsad del av penningtvättsregelverket under en kort tidsperiod. Det går inte att dra någon bestämd slutsats om överträdelserna varit systematiska och de framstår inte heller på någon annan grund som särskilt klandervärda. Detta, och att JAK vidtagit och förklarat sig vidta förhållandevis kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med bristerna, gör att sanktionen stannar vid en anmärkning och en sanktionsavgift på 1,6 miljoner kronor.