Länsförsäkringar Bank får anmärkning och sanktionsavgift

Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (Länsförsäkringar Bank) får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.

Finansinspektionen har undersökt om Länsförsäkringar Bank har följt reglerna i penningtvättsregelverket om övervakning och rapportering. Undersökningen visar att det har funnits brister i hur Länsförsäkringar Bank har följt reglerna i penningtvättsregelverket i fråga om övervakning av pågående affärsförbindelser och enstaka transaktioner, modellriskhantering, rutiner och riktlinjer för modellriskhantering och validering samt rutiner och riktlinjer för övervakning.

Banken har en skyldighet att övervaka pågående affärsförbindelser och bedöma enstaka transaktioner för att upptäcka aktiviteter och transaktioner som avviker från ett normalt kundmönster. En bank som har ett så stort antal transaktioner och så många kunder som Länsförsäkringar Bank behöver ha ett automatiserat system för transaktionsövervakning. Banken har visserligen haft ett sådant system, men för att det ska bli ändamålsenligt och effektivt har det automatiserade systemet behövt konstrueras så att det tar hänsyn till de risker som banken har identifierat i sin allmänna riskbedömning, den kännedom banken har om sina kunder och kundernas riskklass.

De konstaterade överträdelserna av penningtvättsregelverket har huvudsakligen bestått i att banken inte har beaktat kundkännedom och kundernas riskklass i den automatiska transaktionsövervakningen. Systemet har inte heller varit utformat för att ta hänsyn till alla risker som banken har identifierat i sin allmänna riskbedömning. Banken har vidare saknat rutiner och riktlinjer för modellriskhantering och validering och har inte validerat modellen för transaktionsövervakning. Banken har dessutom i viss utsträckning saknat dokumenterade rutiner och riktlinjer för övervakningen.

Överträdelserna är sådana att Finansinspektionen bedömer att det finns skäl att ingripa mot banken. Överträdelserna är dock inte så allvarliga att det finns anledning att återkalla bankens tillstånd eller meddela banken en varning. Finansinspektionen ger därför Länsförsäkringar Bank en anmärkning som förenas med en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.