Exchangehuset Hatam Naji måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger Exchangehuset Hatam Naji att genomföra rättelse.

Finansinspektionen förelägger Exchangehuset Hatam Naji att

  • ändra företagets interna rutiner så att de uppfyller kraven i 5 kap. 1 § andra stycket lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och 2 kap. 2 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsföreskrifterna) om att ett företag ska ha rutiner m.m. i enlighet med 3 kap
  • ta fram en beskrivning av hur företaget följer kravet i 2 kap. 2 och 13 §§ penningtvättslagen på situationer som kräver kundkännedom och bevaring av handlingar och uppgifter om åtgärder som vidtagits för att uppnå kundkännedom.
Laddar sidan