Najnawa Exchange måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger Najnawa Exchange att genomföra rättelse.

Finansinspektionen förelägger Najnawa Exchange EF att genomföra

  • ändra företagets interna rutiner så att de uppfyller kraven i 2 kap. 1 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och 2 kap. 2 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsföreskrifterna) om att ett företag ska ha rutiner m.m. i enlighet med 3 kap
  • ta fram en beskrivning av hur företaget följer kravet i 2 kap. 13 § och 3 kap. 1 b § penningtvättslagen på dokumentation av kundkännedomsåtgärder och lämnade penningtvättsrapporter till Polismyndigheten
  • ta fram en beskrivning av hur företaget följer kravet i 2 kap. 2 § penningtvättslagen på att vidta grundläggande åtgärder för att uppnå kundkännedom för transaktioner som understiger ett belopp motsvarande 15 000 EUR men kan antas ha samband med en eller flera andra transaktioner och som tillsammans uppgår till detta belopp.
Laddar sidan