Rapportering

Företag på finansmarknaden ska rapportera finansiella uppgifter till FI. Med uppgifterna som underlag bedömer vi det ekonomiska läget i enskilda företag och på den finansiella marknaden i stort. Vad som ska rapporteras och när framgår av sidorna för respektive företagskategori.

2016

Kompletterande tillsynsrapportering för liv- och skadeförsäkringsbolag

Under testfliken i systemet periodisk inrapportering via webb finns nu följande blanketter tillgängliga för granskning:

Rapportering med transaktionsfil i Periodisk inrapportering via webb

Rapportering med transaktionsfil kan göras för nationella blanketter som ett alternativ till att manuellt mata in siffror i det grafiska gränssnittet.

Möjlighet att testrapportera enligt Eiopa DPM 2.1.0

Det är nu möjligt att testrapportera enligt Eiopas DPM 2.1.0 i systemet Periodisk inrapportering via webb. Testrapportering görs i testfliken.

Slutgiltigt utkast till rapportering av finansiell information

2016-12-02 | Redovisning EBA Nyheter

Den 22 november godkändes den internationella finansiella redovisningsstandarden för finansiella instrument, IFRS 9. Den nya standarden påverkar rapportering av finansiell information i Finrep-paketet.

FI föreslår ny trafikljusmodell

Finansinspektionen remitterar i dag ett förslag till ny trafikljusmodell, inklusive tillhörande anvisningar. Anledningen till översynen är att det sedan årsskiftet endast är företag med tjänstepensionsverksamhet som rapporterar enligt trafikljusmodellen.

FI förtydligar hur genomlysningsmetoden ska tillämpas

Genomlysningsmetoden innebär att försäkringsföretag får beräkna sitt solvenskapitalkrav på grundval av var och en av de underliggande tillgångarna i företag med kollektiva investeringar och andra investeringar i form av fonder.

Nu är det möjligt att uppgradera programvaran för periodisk rapportering

(Gäller endast det gamla rapporteringssystemet, inte Periodisk rapportering via webb) Logga in i systemet och läs under fliken Info för mer information.För att kunna rapportera behöver uppgradering göras innan 7 september.

Intervall för Solvens 2-rapportering av inträffade skador och försäkringsbelopp för direkt försäkring

FI har tillsammans med Aktuarienämndens skadeutskott tagit fram en specificering av de beloppsintervall som försäkringsföretag ska följa vid rapportering.

Första inrapporteringen enligt Solvens 2

Totalt 144 försäkringsföretag har rapporterat den så kallade dag 1-rapporteringen enligt Solvens 2-regelverket. Fem av dem har rapporterat solvenskapitalkrav beräknat med en intern modell.

Uppgradera programvaran för periodisk rapportering

(Gäller endast det gamla rapporteringssystemet, inte Periodisk rapportering via webb)Onsdagen 7 september 2016 kommer Finansinspektionen att uppdatera systemet för periodisk rapportering. Detta innebär att alla företag som rapporterar periodiskt måste uppgradera sina lokalt installerade program för periodisk rapportering. Uppgraderingen måste göras på varje enskild dator som har programmet.

Ändrat datum för dag 1-rapportering för försäkringsgrupper

Sista dagen att inkomma med dag 1-rapporteringen för försäkringsgrupper är den 1 juli 2016 istället för den 20 maj 2016.

Påminnelse att rapportera QRT kvartal Solvens 2, för enskilda företag

Enligt Direktiv 2009/138/EG ska försäkrings- och återförsäkringsföretag som omfattas av Solvens 2 till FI lämna in de uppgifter som avses i artikel 35.1–35.4 senast åtta veckor efter varje kvartal 2016 enligt Artikel 308b.7 Övergångsbestämmelser.

Utbyte av rapporteringskort

För Rapportör 1001 – 1300 går giltighetstiden ut 2016-05-31. Om rapportering ska vara möjlig efter detta datum, måste bolaget meddela FI att det behöver utbyteskort.

FI förtydligar krav på rapportering av regelbunden tillsynsrapport (RSR)

FI har publicerat ett förtydligande om vilka krav som gäller för när försäkrings- och återförsäkringsföretag samt grupper ska lämna en regelbunden tillsynsrapport till FI de närmaste åren

Påminnelse att rapportera den kompletterande tillsynsrapporteringen

Enligt 5 kap. 12 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015.13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse ska liv- och skadeförsäkringsföretag som omfattas av Solvens 2 lämna upplysningar varje kvartal enligt 6–9 §§ (bilaga 2 respektive 4) till FI.

Information om pågående översyn av trafikljusmodellen

Som FI tidigare har meddelat ska tjänstepensionskassor och livförsäkringsföretag som inte omfattas av Solvens 2 även fortsättningsvis rapportera trafikljusmodellen.

Information om valideringsregler för rapportering enligt Eiopa-taxonomi

Europeiska försäkringsmyndighetens (Eiopa) taxonomirapportering kommer att valideras enligt tre kategorier av valideringsregler i FI:s system för periodisk inrapportering via webb.

Solvens 2 har trätt i kraft – länkar till regelverkets olika delar

Den 1 januari trädde Solvens 2 i kraft, med nya regler för försäkringsrörelse. FI har samlat hänvisningar och länkar till de olika delarna i regelverket för att underlätta för svenska företag.

Riktlinjer som kompletterar Solvens 2

Från den 1 januari 2016 gäller nya riktlinjer om försäkringstillsyn i EU och i Sverige. Dessa nya regler införs alltså samtidigt med de ändringar som görs i försäkringsrörelselagen (2010:2043) för att genomföra Solvens 2-direktivet (2009/138/EU med tillägg). Riktlinjerna kompletterar även Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse.

Laddar sidan