Internationellt

FI medverkar i den internationella organisationen för värdepapperstillsyn, Iosco (International Organization of Securities Commissions). Esma är EU:s tillsynsmyndighet när det gäller värdepapper och marknad.

2015

Esma söker kandidater till referensgrupp med intressenter

2015-12-18 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) söker kandidater till intressentgruppen för värdepapper och marknader, SMSG.

FI tillämpar nya Esma-riktlinjer om alternativa nyckeltal

2015-12-08 | Regler Esma Nyheter

Den 3 juli 2016 införs nya riktlinjer i EU om alternativa nyckeltal. FI kommer att tillämpa riktlinjerna från och med att de träder i kraft.

Förslag till nya regler för indirekta clearingarrangemang

2015-11-09 | Esma Nyheter Emir

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esmas, förslag på vissa tekniska standarder som tas fram enligt mandat i Emir och Mifir.

Tre områden i fokus för granskning av finansiella rapporter

2015-11-05 | Redovisning Esma Nyheter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har pekat ut tre områden som ska prioriteras när tillsynsmyndigheterna i EU granskar börsföretagens finansiella rapporter för 2015.

Börsföretag uppmanas att förbättra upplysningar i finansiella rapporter

2015-11-04 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har gjort ett uttalande om att börsnoterade företag bör förbättra kvaliteten på upplysningarna de lämnar i sina finansiella rapporter. Esma trycker på behovet av att få tydliga och företagsspecifika upplysningar som ger ett mervärde för läsaren.

Förslag på riktlinjer till en riskbaserad tillsyn över åtgärder mot penningvätt och finansiering av terrorism

2015-11-04 | Regler Esma Nyheter

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på den gemensamma kommittén för de tre europeiska tillsynsmyndigheternas (Eba, Eiopa och Esma) förslag på riktlinjer till en riskbaserad tillsyn vid implementering av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (4:e penningtvättsdirektivet).

Förslag till nya regler för värdepappersmarknaden

2015-09-02 | Regler Esma Nyheter

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på den europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens, Esmas, förslag på vissa tekniska standarder för implementeringen av direktivet (Mifid 2) om marknader för finansiella instrument.

Förslag till riktlinjer om ersättningspolicy enligt UCITS- och AIFM-direktiven

2015-08-11 | Esma Nyheter Marknad

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) till riktlinjer om en sund ersättningspolicy enligt UCITS-direktivet och AIFM-direktivet.

EU-förslag om tekniska standarder för Eltif-förordningen

2015-08-11 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat ett förslag till tekniska standarder enligt EU-förordning 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder (Eltif-förordningen).

FI tillämpar inte nya EU-riktlinjer om tillämpningen av vissa definitioner av råvaruderivat

2015-07-24 | Esma Nyheter Emir

Den 7 augusti införs nya riktlinjer i EU om tillämpningen av vissa definitioner av råvaruderivat. FI kommer inte att tillämpa riktlinjerna då de inte är översatta till svenska.

EU-förslag om teknisk standard för clearing

2015-05-13 | Esma Nyheter Emir

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat ett förslag till teknisk standard om clearingkrav under Emir för ytterligare klasser av räntederivat, i bland annat svenska kronor.

Redovisningstillsyn i Europa 2014

2015-04-01 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har presenterat en rapport om den redovisningstillsyn som bedrivits under 2014 inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES.

Tillägg till förslag till nya regler för värdepappersmarknaden (Mifid 2)

2015-02-19 | Regler Esma Nyheter

Esma har publicerat tilläggsdokument till det samråd som annonserades 19 december.

Iosco ber om synpunkter på gränsöverskridande reglering

2015-01-15 | Iosco Esma Nyheter

Den internationella organisationen för värdepapperstillsyn, Iosco, har publicerat en samrådsrapport om gränsöverskridande reglering. Rapporten beskriver och diskuterar de verktyg som används för att hantera gränsöverskridande reglering och dess utmaningar.

2014

EU-förslag till regler om en EU-gemensam åtkomstpunkt för obligatorisk information

2014-12-30 | Esma Nyheter Marknad

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på Esmas förslag till tekniska standarder som tas fram på grund av ändringar av öppenhetsdirektivet (ändringsdirektivet).

FI tillämpar nya EU-riktlinjer om tillsyn över finansiell information

2014-12-22 | Redovisning Esma Nyheter

Den 28 december 2014 införs nya riktlinjer i EU om tillsyn över finansiell information. FI kommer att tillämpa riktlinjerna från och med att de träder i kraft, utom på två områden där riktlinjerna strider mot svensk lag.

Förslag till nya regler för värdepappersmarknaden (Mifid 2)

2014-12-19 | Esma EBA Nyheter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat slutgiltiga tekniska råd och förslag till tekniska standarder för implementeringen av direktivet (Mifid 2) och förordningen (Mifir) om marknader för finansiella instrument.

Förslag till nya regler för värdepappersmarknaden (CSDR)

2014-12-19 | Esma Nyheter Marknad

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens, Esmas, förslag till riktlinjer, tekniska råd och standarder som tagits fram med anledning av förordningen om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler, CSDR.

Förslag till riktlinjer om att hålla tillgångar åtskilda i AIFM-direktivet

2014-12-03 | Esma Nyheter Marknad

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) till riktlinjer om skyldighet att hålla tillgångar åtskilda vid delegering av förvaringsfunktioner till tredje part.

Remiss om harmoniserade regler för förvaltare och fonder från tredje länder

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma har publicerat en remiss, ett så kallat ”call for evidence” som riktar sig till AIF-förvaltare och investerare samt tillsynsmyndigheter utanför EU-området.

Laddar sidan