Tre områden i fokus för granskning av finansiella rapporter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har pekat ut tre områden som ska prioriteras när tillsynsmyndigheterna i EU granskar börsföretagens finansiella rapporter för 2015.

De prioriterade områdena ses som särskilt betydelsefulla för börsnoterade företag utifrån vad som identifierats vid årets tillsyn eller utifrån en bedömning av det nu rådande ekonomiska läget. De har valts ut av Esma och de organ som ansvarar för redovisningtillsyn i de olika medlemsländerna tillsammans.

De tre områdena är:

  • marknadsklimatets inverkan på de finansiella rapporterna (t. ex. lågränteläget, exponering av valutakursrisker och volatilitet i råvarupriser)
  • kassaflödesanalysen och tillhörande upplysningar
  • värdering till verkligt värde och tillhörande upplysningar.

Esma lyfter även fram några av de prioriterade områdena för 2014 eftersom de fortfarande bedöms som aktuella. Myndigheten påpekar också att det är viktigt att företagen redan nu utreder effekterna av de nya standarderna IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, och börjar anpassa sina processer och system till dem.

Utöver detta kan de organ som ansvarar för redovisningstillsynen i varje medlemsland välja att gå igenom ytterligare områden. I Sverige är det börserna tillsammans med FI som bedriver denna tillsyn.

Syftet med tillsynen är att åstadkomma en enhetlig tillämpning av de internationella redovisningsreglerna för börsnoterade företag (IFRS) inom EES-området. Det ska i förlängningen leda till en bättre fungerande finansiell marknad med mer transparenta och jämförbara finansiella rapporter.

Laddar sidan