Förslag till ändringar i penningtvättsföreskrifterna

Finansinspektionen föreslår att 4 kap. 14–17 §§ i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism upphävs.

Anledningen till föreskriftsändringarna är att riksdagen har beslutat om vissa ändringar i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Lagändringarna innebär bland annat att definitionen av en person i politiskt utsatt ställning, samt dennes familjemedlemmar och kända medarbetare, förs in i lag. Även regleringen av när en person i politiskt utsatt ställning har upphört att utöva sina funktioner förs in i lag. Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2015.

Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 29 juni 2015. Ange diarienummer FI Dnr 14-6314.

Frågor om remissen besvaras av Cecilia Ekenbäck (tfn 08-787 81 49 eller cecilia.ekenback@fi.se)

Lagändringarna i penningtvättslagen innebär att det behövs ytterligare ändringar i penningtvättsföreskrifterna. Finansinspektionen kommer därför att ta fram ytterligare förslag på ändringar i penningtvättsföreskrifterna som kommer att remitteras efter sommaren.

Laddar sidan