Ägarledningsprövning

Ett företag som har ett kvalificerat innehav i ett företag under FI:s tillsyn ska informera FI när en ny styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller verkställande direktörs ställföreträdare utses.

FI gör en lämplighetsprövning av dessa bland annat mot uppgifter som hämtas in från Rikspolisstyrelsen, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket. Vid prövning av utländsk medborgare tar FI kontakt med den utländska tillsynsmyndigheten i hemlandet.

Företaget ska även underrätta FI när antalet styrelseledamöter minskas.

Förändringar i ledningen ska, i förekommande fall, registreras hos Bolagsverket.

Om ett företag äger flera företag under FI:s tillsyn ska en prövning ske per företag under tillsyn. Se "Exempel ägarledningsprövning" nedan.

Om det finns flera ägare till ett eller flera företag under tillsyn ska en prövning per ägare och företag under tillsyn ske. Se "Exempel ägarledningsprövning" nedan.

Ansökan ska innehålla

Ifylld och underskriven blankett för varje person och företag, se blankett 2 a: Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett värdepappersbolag.

Avgift

En avgift på 15 000 kronor per person och företag som prövas (dvs. per prövning) ska betalas till FI. Avgiften gäller per bolag. Det betyder att om t.ex. fem ledningspersoner i samma bolag ska prövas samtidigt blir det en avgift. Om bolaget där dessa personer sitter är ägare till två företag under Finansinspektionens tillsyn blir det två avgifter.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom två månader under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2019-10-21
Laddar sidan