Tillstånd att driva värdepappersrörelse

Värdepappersrörelse får drivas endast efter tillstånd av FI (2 kap. 1 § lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden).

Tillstånd får ges för:

 • mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument,
 • utförande av order på kunders uppdrag,
 • handel för egen räkning,
 • portföljförvaltning,
 • investeringsrådgivning,
 • garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med ett fast åtagande,
 • placering av finansiella instrument utan fast åtagande,
 • drift av MTF-plattformar, och
 • drift av OTF-plattformar. Lag (2017:679).

Ansökans utformning och innehåll

För att möjliggöra en snabb och effektiv prövning av en ansökan är det viktigt att den har den struktur som beskrivs nedan, att den innehåller komplett information samt att den ges in i både elektronisk och skriftlig form.

Ansökan bör skickas elektroniskt samt i tre skriftliga kopior i pärmar. För att undvika dubbel diarieföring bör det framgå av följebrevet att de skriftliga versionerna är kopior av den elektroniska versionen.

En ansökan om att driva värdepappersrörelse ska innehålla de uppgifter som framgår av kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1943, se länk nedan.

Ansökan ska följa mallarna enligt bilaga 1 och 2 i den delegerade genomförandeförordningen (EU) 2017/1945, se länk nedan.

Avgift

Avgiften på 324 000 kronor ska betalas till FI (avgiften omfattar även eventuella sidotillstånd, sidoverksamhet samt godkännande av bolagsordningen). 

Handläggningstid

FI fattar beslut inom sex månader under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald.

Övrig information

 • För att en godkänd bolagsordning ska vara giltig måste den, efter FI:s godkännande, registreras hos Bolagsverket.
 • Om bolaget avser att inrätta filial i ett annat land eller att bedriva gränsöverskridande verksamhet ska bolaget ansöka om detta i separat ärende. En sådan ansökan bör ges in i ett slutskede av tillståndsärendet.
 • När tillstånd att driva värdepappersrörelse meddelats ska bolaget betala en tillsynsavgift till FI enligt förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet.
 • När tillstånd att driva värdepappersrörelse meddelats ska bolaget löpande rapportera vissa uppgifter till FI enligt rapporteringsplan för värdepappersbolag.

 

Läs mer

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2018-03-08
Laddar sidan