Tillstånd till förvärv av viss egendom

Ett värdepappersbolag som vill förvärva egendom och där motprestationen motsvarar mer än 25 procent av kapitalbasen måste ha FI:s tillstånd före förvärvet.

Med förvärv avses alla typer av transaktioner där bolaget betalar en mätbar motprestation. Även bytesaffärer och andra förvärv av olika slag inkluderas.

Förvärv som görs som ett led i bolagets normala likviditetsförvaltning omfattas inte. Inte heller förvärv som bolaget gör för investeringsverksamheten handel med finansiella instrument för egen räkning eller investeringstjänsterna garantigivning eller placering av finansiella instrument med fast åtagande.

Avser förvärvet aktier eller andelar i företag är en förutsättning för tillståndet att förvärvet ingår som ett led i verksamheten.

Ansökan ska innehålla

  • bolagets namn
  • en beskrivning av den egendom som ska förvärvas och uppgift om vederlaget (motprestationen).
  • uppgift om bolagets kapitalbas och kapitaltäckningskvot före och efter förvärvet. Även beräkningsgrunderna ska anges.
  • uppgift om vem egendomen ska förvärvas från
  • om förvärvet avser aktier eller andelar i företag ska uppgift om detta företags verksamhet lämnas. Bifoga även den senaste årsredovisningen. Dessutom bör beskrivas hur verksamheten ska ingå som ett led i organisationen av värdepappersbolagets verksamhet
  • underskrift av behöriga firmatecknare.

Avgift

En avgift på 22 000 kronor ska betalas till FI. 

Handläggningstid

FI fattar beslut inom två månader under förutsättning att ansökan är fullständig. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2019-10-17
Laddar sidan