Utländska företags filialverksamhet i Sverige

Filialverksamhet

Ett utländskt företag som hör hemma inom EES och som i sitt hemland har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt Rådets direktiv 2004/39/EG (Mifid) får inrätta en filial i Sverige.

Underrättelsen ska innehålla följande uppgifter på svenska eller engelska

  • en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten i Sverige, med uppgift om filialens organisation.
  • uppgift om filialen avser att använda anknutna ombud.
  • uppgift om filialens adress och ansvariga ledning.

FI tillämpar CESR:s riktlinjer för en förenklad passporteringsprocess. Företaget bör använda standardiserade blanketter från behörig myndighet i företagets hemland.

Avgift

FI tar inte ut någon avgift för denna ärendetyp.

Handläggningstid

Två månader efter att FI har mottagit en underrättelse från behörig myndighet i företagets hemland får företaget påbörja sin filialverksamhet i Sverige. Det följer av 4 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

FI kan besluta om att verksamhet får påbörjas tidigare än två månader efter det att underrättelsen mottagits.

Övrig information

Ett företag får bara bedriva sådan verksamhet i Sverige som omfattas av verksamhetstillståndet i hemlandet.

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan