Uppdragsavtal

Ett värdepappersinstitut får uppdra åt någon annan att utföra ett visst arbete och vissa funktioner under förutsättning att kraven i 8 kap. 22 § lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (VpmL) är uppfyllda.

Om ett uppdragsavtal innebär en väsentlig förändring av förutsättningarna för värdepappersinstitutets tillstånd att driva värdepappersrörelse, ska institutet anmäla detta till Finansinspektionen och samtidigt lämna en redogörelse för uppdragets omfattning.

Värdepappersinstitutet ska underrätta Finansinspektionen om uppdragsavtalet innan uppdragstagaren börjar utföra det arbete eller funktioner som avtalet avser.

Anmälan ska innehålla uppgift om

Anmälan ska innehålla uppgift om till vem uppdraget ges samt redogörelse för uppdragets omfattning.

Avgift

En avgift på 4 000 kronor ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI lämnar normalt en bekräftelse inom 45 dagar från det att FI har tagit emot en komplett anmälan och registrerat avgiften.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Läs mer

Senast granskad: 2020-06-09
Laddar sidan