Ägarprövning

Den 3 januari 2018 ändrades reglerna om den ägarprövning som FI är skyldig att utföra vid en ansökan om att bedriva värdepappersrörelse samt vid förvärv av aktier i ett värdepappersföretag.

Innan ett kvalificerat innehav av aktier förvärvas, eller ett företag börjar bedriva tillståndspliktig verksamhet, ska en ansökan om tillstånd lämnas till FI. Detta gäller även när innehavet ökas så att det uppgår till eller överstiger 20, 30 eller 50 procent av kapitalet eller röstetalet samt när företaget blir ett dotterföretag. Med kvalificerat innehav avses ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget. Kvalificerat innehav beräknas på det sätt som anges i rörelselagstiftningen.

FI ska ge tillstånd till förvärv eller finansiell verksamhet om förvärvaren bedöms lämplig och det tilltänkta förvärvet är ekonomiskt sunt. Vid bedömningen ska bland annat förvärvarens anseende, kapitalstyrka och möjliga samband med penningtvätt och finansiering av terrorism granskas.

Ansökan ska innehålla

Sedan den 3 januari 2018 regleras vilka uppgifter som förvärvaren ska lämna till Finansinspektionen i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1946. Denna information kan ges in till Finansinspektionen genom att fylla i blankett 1: ansökan ägarprövning – fysisk person, blankett 2: ansökan ägarprövning – juridisk person, eller blankett 2 b: ansökan ägarprövning – trust. 

Avgift

En avgift på 26 400 kronor per ägare (direkt eller indirekt) som prövas ska betalas till FI. När det gäller ägarprövningar vid en ansökan om att bedriva värdepappersrörelse ingår ägarprövningen i den ansökningsavgift som tas ut för tillståndet.

Handläggning

FI fattar beslut inom 60 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan inkommit. Avgiften ska vara betald.

En bekräftelse från FI kommer att skickas inom två dagar från dess att ansökan inkommit. Av bekräftelsen kommer det att framgå slutdatum för handläggningen.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från till exempel Polisen, Bolagsverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan