Gränsöverskridande verksamhet inom EES

Ett värdepappersbolag som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (Mifid 2) och som avser att driva värdepappersrörelse i ett annat land inom EES, utan att inrätta en filial där, ska underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas.

Det följer av 5 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Underrättelsen ska innehålla följande uppgifter 

  • en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten, med uppgift om vilka tjänster som ska erbjudas
  • uppgift om i vilket land verksamheten ska drivas
  • uppgift om bolaget avser att använda ett anknutet ombud etablerat i Sverige för verksamheten i det andra landet.

Ovannämnda uppgifter anses vara lämnade om bilaga 1 i den delegerade genomförandeförordningen (EU) nr 2017/2382 – se länk nedan – är korrekt ifylld.

Ovannämnda uppgifter ska lämnas per land som värdepappersbolaget avser att driva värdepappersrörelse i.

Underrättelsen (bilaga 1) ska lämnas på ett språk som både kan godtas av värdmedlemstatens och hemmedlemsstatens behöriga myndighet.

Avgift

En avgift på 15 000 kronor ska betalas till FI oberoende av antalet länder som underrättelsen avser. 

Handläggningstid

Senast en månad från det att FI har tagit emot en komplett underrättelse och registrerat avgiften lämnar FI över underrättelsen till den behöriga myndigheten i det land där verksamheten ska drivas.

FI påbörjar handläggningen av ärendet när avgiften kommit in.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2019-10-21
Laddar sidan