Ledningsprövning

Ett företag som står under FI:s tillsyn ska informera FI när en ny styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller verkställande direktörs ställföreträdare utses.

FI gör en lämplighetsprövning av dessa personer sett bland annat mot uppgifter som hämtas in från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar. Vid prövning av utländsk medborgare tar FI kontakt med den utländska tillsynsmyndigheten i hemlandet.

Företaget ska underrätta FI när antalet styrelseledamöter minskas, utökas eller när sammansättningen ändras.

Ledningsprövning aktualiseras även när en styrelseledamot ska överta ordförandeskapet eller när en styrelsesuppleant ska träda in som styrelseledamot/styrelseordförande.

Förändringar i ledningen ska registreras hos Bolagsverket.

Ansökan ska innehålla

Fullständig information i enlighet med artikel 4 (a) i den delegerande förordningen 2017/1943 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådet direktiv 2014/65/EU med avseende på tekniska tillsynsstandarder om information och krav för auktorisation av värdepappersföretag. Denna information kan lämnas i blankett 3: Anmälan om ledningsprövning.

Avgift

I samband med ansökan ska en avgift på 15 000 kronor betalas till FI.  Avgiften gäller per bolag. Det betyder att om t.ex. fem ledningspersoner i samma bolag ska prövas samtidigt blir det en avgift.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2019-10-21
Laddar sidan