Utländska företags gränsöverskridande verksamhet i Sverige

Ett utländskt företag som hör hemma inom EES och som i sitt hemland har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt Rådets direktiv 2004/39/EG (Mifid) får driva värdepappersrörelse i Sverige utan att inrätta en filial.

Företaget får från sitt hemland erbjuda och tillhandahålla tjänster i Sverige.

Underrättelsen ska innehålla följande uppgifter på svenska eller engelska

  • en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten med uppgift om vilka tjänster som ska erbjudas i Sverige.
  • uppgift om företaget avser att använda anknutna ombud i Sverige.

Avgift

FI tar inte ut någon avgift för denna ärendetyp.

Handläggningstid

Företaget får från sitt hemland erbjuda och tillhandahålla tjänster i Sverige med början så snart FI har tagit emot en underrättelse från den behöriga myndigheten i företagets hemland. Det följer av 4 kap. 1 § punkten 2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Övrig information

Ett företag får bara bedriva sådan verksamhet i Sverige som omfattas av verksamhetstillståndet i hemlandet.

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan