Förslag till föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde

Finansinspektionen (FI) föreslår att det kontracykliska buffertvärdet ska vara 1,0 procent. Värdet fastställs genom en bestämmelse i nya föreskrifter.

FI ska enligt förslaget till ny lag om kapitalbuffertar fastställa kontracykliska buffertriktvärden och kontracykliska buffertvärden. Det kontracykliska buffertvärdet ska tillämpas av kreditinstitut, värdepappersbolag, Svenska skeppshypotekskassan, fondbolag med diskretionär portföljförvaltning och förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) med tillstånd för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer vid beräkningen av den institutspecifika kontracykliska kapitalbufferten. Fastställandet av buffertvärdet utgör normgivning och FI måste därför meddela detta värde i form av föreskrifter.

FI föreslår att den kontracykliska kapitalbufferten för Sverige ska aktiveras och fastställas till 1 procent givet nuvarande ekonomiska förutsättningar. Detta ställningstagande grundar sig på basis av en kvalitativ bedömning som tar hänsyn till kvantitativa faktorer, bland annat buffertriktvärdet.

Det angivna kontracykliska buffertvärdet ska enligt förslaget tillämpas från och med den 13 september 2015.

Laddar sidan