Remissvar

2015

Svar på EU-förslag om regelverk för finansiella tjänster och säkerställda obligationer

2015-12-23 | Remissvar Marknad

FI har tillsammans med Finansdepartementet och Riksbanken lämnat svar till två samråd från EU-kommissionen om EU:s regelverk för finansiella tjänster och om harmonisering av marknaden för säkerställda obligationer.

Remissvar på promemorian Tillsyn över efterlevnaden av EU:s marknadsmissbruksförordning

2015-12-21 | Remissvar Marknad

Finansinspektionen tillstyrker promemorians lagförslag men har synpunkter på bedömningen att FI ska hantera kostnader som har samband med det nya regelverket inom befintliga ekonomiska ramar.

Remissvar: utdrag ur utkast till lagrådsremiss Förstärkt insättningsgaranti

FI tillstyrker förslagen om ersättningsbelopp och användning av insättningsgarantins medel, men efterlyser närmare utredning av konsekvenserna av att räkna in så kallade betalningsåtaganden i målnivån för insättningsgarantin.

Remissvar: En översyn av årsredovisningslagarna

2015-11-25 | Redovisning Remissvar

FI är positiv till att de nuvarande årsredovisningslagarna ersätts med nya årsredovisningslagar och att bestämmelserna om delårsrapporter samlas i en ny särskild lag.

Remissvar: Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

2015-11-23 | Remissvar

Finansinspektionen tillstyrker informationshanteringsutredningens (utredningen) förslag till ny myndighetsdatalag samt dess övriga lagförslag, med de synpunkter som lämnas nedan.

Remissvar: ändrade säkerhetskrav i Riksbanken

Finansinspektionen och Riksgäldskontoret avstyrker i ett gemensamt remissvar Riksbankens förslag till ändrade bestämmelser för säkerheter för kredit i Riksbanken.

Remissvar: Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen

FI ställer sig positiv till förslaget om ändring i marknadsföringslagen (2008:486) avseende Konsumentombudsmannens (KO) befogenheter och tillgängliga sanktioner eller ändringar i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

Nytt kompletterande remissvar om marknadsmissbruk

FI tillstyrker nu utredningens förslag i frågan om tillsyn och beslut om sanktioner enligt artikel 17 MAR efter att marknadsoperatörerna ändrat sin uppfattning.

Remissvar: Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning

Finansinspektionen instämmer i förslaget att införa ett krav på skriftlig accept i samband med telefonförsäljning till konsumenter.

Remissvar: Promemorian amorteringskrav, Fi2015/4235

2015-11-02 | Bolån Remissvar

Finansinspektionen välkomnar att de rättsliga förutsättningarna för ett amorteringskrav förtydligas.

Remissvar: Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer

2015-10-29 | Remissvar Marknad

Finansinspektionen välkomnar förslaget om justering av matchningsvillkoren för säkerställda obligationer.

Remissvar: Nya regler för AP-fonderna

Finansinspektionen tillstyrker utredningens förslag.

Remissvar: En ny revisionsberättelse

2015-10-29 | Remissvar

Finansinspektionen tillstyrker i huvudsak FAR:s förslag till utformning av en ny revisionsberättelse.

Remissvar: En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62)

2015-10-26 | Remissvar Marknad

Finansinspektionen välkomnar ett ökat investeringsskydd och harmonisering med vissa regler som genomförandet av EU:s nya fondregler i svensk rätt innebär. FI har dock synpunkter på delar av utredningens förslag.

Remissvar: Nordisk standard för revision i mindre företag

FI anser inte att Nordisk standard för revision i mindre företag (Nordiska standarden) är lämplig för något företag som står under FI:s tillsyn. Samtliga dessa företag kräver en heltäckande, tillförlitlig och enhetlig revisionsmetodik i enlighet med ISA.

FI svarar EU-kommissionen om effekter av kapitaltäckningsregler (CRR och CRD4)

Finansinspektionen har tillsammans med Finansdepartementet och Riksbanken lämnat svar till EU-kommissionen om införandet av kapitaltäckningsförordningen (CRR) och kapitaltäckningsdirektivet (CRD 4) och konstaterar att ett stabilt banksystem är en förutsättning för en välfungerande kreditmarknad.

Remissvar: Betänkandet SOU 2015:25 En ny säkerhetsskyddslag

2015-10-02 | Remissvar Om FI

FI delar i stort utredningens förslag, men uppmärksammar några delar.

Remissvar om förstärkt insättningsgaranti

Finansinspektionen välkomnar ett riskbaserat avgiftsuttag men vill utveckla motiven för detta och föreslår vissa modifieringar av förslaget.

Remissvar om europeisk kvarstad på bankmedel

2015-09-22 | Remissvar Bank

Finansinspektionen har inga synpunkter på betänkandet.

Remissvar: Nya regler för revisorer och revision

FI välkomnar nya striktare regler, men anser att delar av förslagen inte uppfyller det huvudsakliga syftet med regleringen, att höja revisionskvaliteten och bidra till finansiell stabilitet.

Kompletterande remissvar om marknadsmissbruk

Finansinspektionen kompletterar tidigare remissvar med kommentar om avsnitt 14.3 samt när det gäller bolagens rapportering av återköp av egna aktier.

Remissvar: Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Finansinspektionen välkomnar den nya regleringen som bl.a. syftar till att uppnå ett förbättrat konsumentskydd på bolånemarknaden.

Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning

Finansinspektionen är positiv till lagförslaget om att Konsumentverkets beslut om förbud för en näringsidkare att lämna krediter ska kunna gälla omedelbart.

Remissvar: betänkandet En ny ordning för redovisningstillsyn

2015-06-29 | Redovisning Remissvar

Finansinspektionen ställer sig i huvudsak bakom utredningens förslag men anser också att övergångsbestämmelser är nödvändiga samt att tillsynsansvaret och ingripande-möjligheterna när det gäller rapportering behöver klargöras.

Remissvar om avsättning till säkerhetsreserv

2015-06-09 | Remissvar Försäkring

Finansinspektionen tillstyrker förslaget.

Remissvar: En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

2015-05-26 | Remissvar Bank

Finansinspektionen är positiv till förslagen i promemorian men lämnar några förslag till justeringar.

FI svarar på förslag om kapitalmarknadsunion

2015-05-13 | Remissvar Marknad

FI är positiv till att EU-kommissionen vill stärka den europeiska kapitalmarknaden, men betonar att förslagen måste ta hänsyn till finansiell stabilitet och behovet av ett gott konsument-/investerarskydd.

Remissvar: Värdepappersmarknaden Mifid 2 och Mifir

2015-05-12 | Remissvar Mifid Marknad

Finansinspektionen ställer sig positiv till utredningens förslag.

Remissvar: Ds 2015:2 Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

2015-04-13 | Remissvar Marknad

Finansinspektionen har ett flertal synpunkter på förslagen i promemorian.

FI tillstyrker förslag om slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

Finansinspektionen tillstyrker förslaget och understryker behovet av konsumentskydd.

Laddar sidan