Resultat

2019

Remissvar: Ett säkert statligt ID-kort med e-legitimation

FI tillstyrker utredningens förslag om ett införande av statliga identitetskort och e-legitimationer.

Remissvar: Stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls

FI tillstyrker förslaget i promemorian att reglera hur presentationen av betalningsalternativ vid e-handel ska utformas. Förslagets rättsliga utformning behöver dock utredas ytterligare.

Promemorian Vissa frågor vid tillämpning av regelverket om insättningsgaranti

Finansinspektionen tillstyrker i stort förslagen i promemorian.

Remissvar: Konsumentverkets förslag till föreskrifter

FI tillstyrker Konsumentverkets förslag till föreskrifter om näringsidkares upplysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter.

Remissvar: E‐kronaprojektets delrapport 2

FI bedömer att Riksbankens rapport om e-kronan inte ger ett tillräckligt underlag för att ta ställning till vad staten (eller mer specifikt Riksbanken) bör göra med anledning av den minskande kontantanvändningen och andra förändringar i betalningsmarknaden.

2018

Remissvar: Tryggad tillgång till kontanter

FI välkomnar att Riksbankskommittén utreder frågan om vilka aktörer som har ansvar för att kontanttjänster tillhandahålls i tillräcklig omfattning. FI avstyrker dock kommitténs förslag att vissa svenska bankaktiebolag och svenska filialer till utländska kreditinstitut ska få ansvar för att tillhandahålla vissa kontanttjänster. Att trygga tillgången till kontanter är en kollektiv nyttighet som staten rimligen bör svara för.

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang Förslag till genomförande i svensk rätt

Finansinspektionen tillstyrker i huvudsak promemorians förslag.

2017

Remissvar om informationssäkerhet och digitala tjänster

FI tillstyrker i huvudsak utredningens förslag.

FI tillstyrker förslag om omreglerad spelmarknad

FI tillstyrker samtliga de förslag till ändringar av lagar som lämnas i betänkandet, men ser skäl att framföra synpunkter gällande vissa bedömningar i betänkandet. Synpunkterna gäller kreditförbudet.

FI tillstyrker utredningsförslag om högkostnadskrediter

FI tillstyrker utredningens förslag och lämnar förslag på några mindre ändringar om kostnadstak och kreditprövning.

2016

Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Finansinspektionen tillstyrker i huvudsak förslagen som presenteras i Utdrag ur utkast till lagrådsremiss – Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner. Vi har dock en del synpunkter.

Yttrande över promemorian Förslag till föreskrift om insättningsgaranti

Finansinspektionen anser att insättare aktivt bör informeras i händelse av särskilda händelser som fusion hos ett institut, eller att ett institut eller en filial lämnar eller utesluts från insättningsgarantin.

Yttrande över delrapporten Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

FI instämmer i huvudsak med utredningens förslag men lämnar synpunkter på vissa slutsatser och val som utredningen har gjort om tillämpningsområdet.

2015

Remissvar: utdrag ur utkast till lagrådsremiss Förstärkt insättningsgaranti

FI tillstyrker förslagen om ersättningsbelopp och användning av insättningsgarantins medel, men efterlyser närmare utredning av konsekvenserna av att räkna in så kallade betalningsåtaganden i målnivån för insättningsgarantin.

Remissvar om förstärkt insättningsgaranti

Finansinspektionen välkomnar ett riskbaserat avgiftsuttag men vill utveckla motiven för detta och föreslår vissa modifieringar av förslaget.

Remissvar: Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Finansinspektionen välkomnar den nya regleringen som bl.a. syftar till att uppnå ett förbättrat konsumentskydd på bolånemarknaden.

Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning

Finansinspektionen är positiv till lagförslaget om att Konsumentverkets beslut om förbud för en näringsidkare att lämna krediter ska kunna gälla omedelbart.

2014

Remissvar på Konsumenttvistutredningen

FI har inte några invändningar avseende de förslag och bedömningar som betänkandet innehåller.

Remissvar på överskuldsutredningen

Utredningen om överskuldsättning redovisar flera åtgärdsförslag och områden för reformer som syftar till att skydda konsumenter från onödiga skulder och motverka överskuldsättning. Finansinspektionen (FI) kommenterar de delar av utredningen som ligger nära FI:s verksamhetsområde.

Remissvar på skuldsaneringsutredning

FI är positiv till flera av utredningens förslag för att förbättra möjligheterna till skuldsanering för så kallade evighetsgäldenärer.

Laddar sidan