Allt publicerat

Här hittar du allt som har publicerats i olika nyhetslistor på fi.se.

2020

Riksbankens remiss om ny referensränta

Finansinspektionen tillstyrker förslaget och lämnar svar på de särskilda remissfrågorna i bilaga 1.

Eiopa-rapport om tillsyn av och regler om produkttillsyn och produktstyrning

2020-10-22 | Regler Eiopa Nyheter

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat en rapport som beskriver tillsynen av reglerna om produkttillsyn och produktstyrning. Rapporten kan också ge försäkringsföretag och försäkringsförmedlare stöd vid genomförandet av dessa regler.

Ny nationell anpassning av valideringsregler

Finansinspektionen har gjort ytterligare anpassningar till ett antal valideringsregler.

FI-tillsyn 20: Distribution av livförsäkringar

Merparten av distributionen av livförsäkringar sker genom externa distributionskanaler. Det är därför viktigt att försäkringsföretagen tar sitt ansvar för att välja lämpliga distributionskanaler för den målmarknad de definierat och följer upp att försäkringsprodukterna distribueras till rätt målgrupp.

Henrik Braconiers tal på SNS/SHOF Finance Panel: Corporate Finance in a Low Interest Rate Environment

Henrik Braconier, FI:s chefsekonom, talade om risker kopplade till de låga räntorna på SNS/SHOF:s finanspanel. Talet hölls på engelska och kommer att översättas till svenska i efterhand.

Suvretta Capital Management LLC får avgift för sen blankningsanmälan i H&M

2020-10-19 | Sanktioner

Suvretta Capital Management LLC ska betala en särskild avgift på 25 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition av aktier i H&M Hennes & Mauritz AB uppnått ett relevant tröskelvärde för anmälan.

Årets beslut om ändring av vissa skadelivräntor

2020-10-19 | Nyheter Försäkring

Skadelivräntor värdesäkras genom ett index som bygger på förändringar i prisbasbeloppet. Finansinspektionen fastställer varje år de procenttal som skadelivräntan ska ändras med.

Remissvar om genomförande av EU:s visselblåsardirektiv

FI har svarat på en remiss från Arbetsmarknadsdepartementet om genomförande av EU:s visselblåsardirektiv enligt betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare.

Remisspromemoria – komplettering av ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Riksgälden har kompletterat ett tidigare förslag till ändringar i de föreskrifter som styr vilka avgifter som banker (och vissa andra institut) måste betala till staten för insättningsgarantin. FI tillstyrker att beräkningsmetoder och grundläggande definitioner av riskindikatorerna i avgiftsmodellen ska framgå av föreskriften.

Ruane, Cunniff & Goldfarb får sanktionsavgift för sen flaggning i Boozt AB

2020-10-16 | Sanktioner

Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P.ska betala sanktionsavgift på 25 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess innehav av aktier och röster i Boozt AB har passerat över en flaggningsgräns.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Golden Heights

2020-10-15 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 340 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med obligationer i Golden Heights Aktiebolag (publ) till Finansinspektionen.

Albrektsund får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2020-10-15 | Sanktioner

Albrektsund Förvaltningsaktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 200 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla förvärv av BTA i Irisity AB till Finansinspektionen.

Protokoll 2020:13

2020-10-15 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 15 september 2020.

Protokoll 2020:12

2020-10-15 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse torsdagen den 25 juni 2020.

Protokoll 2020:11

2020-10-15 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse onsdagen den 17 juni 2020.

Protokoll 2020:10

2020-10-15 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 2 juni 2020.

Protokoll 2020:9

2020-10-15 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 19 maj 2020.

Ny rapport tittar på FI:s arbete med intressekonflikter

2020-10-15 | Nyheter Om FI

FI har regler, riktlinjer och arbetsprocesser för att motverka intressekonflikter men behöver ha mer interna utbildningar och bli bättre på att dokumentera och följa upp hur reglerna efterlevs. Det menar Riksrevisionen i en rapport som publiceras i dag och som FI välkomnar.

FI-analys 23: Kan obligationsmarknaden dämpa kreditcykeln?

Icke-finansiella företags tillgång till krediter är centralt för den finansiella stabiliteten, särskilt under finansiella krisperioder. Under senare år har marknaden för företagsobligationer vuxit stadigt och spelar numera en viktig roll för företagens finansiering. Den här analysen visar att det inte har varit lättare att emittera företagsobligationer i svenska kronor under finansiella krisperioder än att ta banklån. Mönstret avviker från tidigare studier som gjorts om USA och euroområdet.

Ändrade regler om koncernredovisning

2020-10-14 | IFRS 17 Regler Nyheter

FI har beslutat att ändra reglerna om koncernredovisning för onoterade försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och finansiella holdingföretag. FI tar bort kravet på att dessa företag ska tillämpa IAS-förordningen (full IFRS) i sin koncernredovisning.

Nya regler för vissa försäkringsföreningar med undantag

FI har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd för vissa försäkringsföreningar som har undantag.

AK Nordic AB får anmärkning och sanktionsavgift

2020-10-14 | Sanktioner Bank

AK Nordic AB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 20 miljoner kronor.

AK Nordic får en anmärkning och sanktionsavgift

2020-10-14 | Pressmeddelanden Bank

Finansinspektionen (FI) ger kreditmarknadsbolaget AK Nordic AB en anmärkning. Bolaget ska också betala en sanktionsavgift på 20 miljoner kronor.

Tryggandegrunderna: Ränta och avkastningsskatt – antaganden för 2021

2020-10-13 | Nyheter Försäkring

FI publicerar härmed de antaganden om räntefot och avdrag för avkastningsskatt som ska gälla för 2021 enligt föreskrifter om försäkringstekniska grunder, de så kallade tryggandegrunderna (FFFS 2007:24).

Lättare hitta frågor och svar om rapportering

Nu har det blivit lättare att hitta frågor och svar om den rapportering som företag gör till Finansinspektionen. Vi har också förbättrat strukturen för hur dessa frågor och svar presenteras för att göra informationen mer överskådlig.

WIW: Låt dig inte luras

Den här veckan är World Investor Week (WIW), en temavecka som arrangeras på initiativ av Iosco, den internationella organisationen för värdepapperstillsyn. Det är en veckolång global kampanj för att öka medvetenheten om vikten av kunskap inom sparande och investeringar.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Note AB

2020-10-12 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att hans innehav av aktier och röster i Note AB överstigit en flaggningsgräns.

Driftavbrott i TRS 2 för underhåll

Fredagen den 16 oktober kommer TRS 2 att vara avstängt för underhåll mellan kl 13.00 och 16.00.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Idogen

A har handlat aktier i bolaget Idogen AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktierna. A har inte påvisat att handeln har utförts av legitima skäl.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2020-10-08 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 200 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med uniträtter, BTU, och aktier i bolag där han varit en person i ledande ställning till Finansinspektionen.

StrateVic Finance Group får sanktionsavgift för sena uppgifter om ökning av antalet aktier och röster

2020-10-08 | Sanktioner

StrateVic Finance Group AB ska betala sanktionsavgift på 200 000 kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid offentliggöra uppgifter om ökning av antalet aktier och röster i StrateVic Finance Group AB.

Dagordning den 13 oktober

2020-10-07 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 13 oktober 2020.

Dalton Strategic Partnership får avgift för sen blankningsanmälan i Clas Ohlson och JM

2020-10-07 | Sanktioner

Dalton Strategic Partnership LLP ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess korta nettopositioner i aktier i Clas Ohlson Aktiebolag och JM AB har uppnått respektive sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan och offentliggörande.

Euclid – Inget att rapportera

Från och med referensdag 31 december 2020 försvinner möjligheten att ange ”Inget att rapportera” för vissa rapporter.

Portsea Asset Management LLP får avgift för sen blankningsanmälan i Catena Media

2020-10-06 | Sanktioner

Portsea Asset Management LLP ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess korta nettopositioner i aktier i Catena Media AB har uppnått respektive sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan och offentliggörande.

Remissvar: EU:s digitaliseringspaket

FI har svarat på en remiss från Finansdepartementet om ett förslag från EU-kommissionens på ett digitaliseringspaket för finansmarknaden, ”Digital Finance Package”. Remissvaret lägger fokus på ett förslag om hantering av cyberrisker.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen flaggning i NGS Group

2020-10-06 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 25 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att hans innehav av aktier och röster i NGS Group Aktiebolag överstigit en flaggningsgräns.

Cigogne Management får avgift för sen blankningsanmälan i Diös

2020-10-05 | Sanktioner

Cigogne Management S.A. ska betala en särskild avgift på 2 500 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att en kort nettoposition i aktier i Diös Fastigheter AB sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan och offentliggörande.

Nytt blankningsregister lanseras i dag

I dag lanserar FI ett nytt blankningsregister för betydande korta nettopositioner.

Esma uttalar sig om prospekt och specialiserade emittenter

2020-10-02 | Prospekt Esma Nyheter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har den 30 september 2020 publicerat ett uttalande gällande sitt arbete med frågor och svar kopplat till prospektregelverket och tillämpligheten av tidigare rekommendationer avseende specialiserade emittenter.

Elektronisk rapportering av års- och koncernredovisningar: tester startar i december

FI håller på att utveckla den tekniska lösningen så att det ska gå att rapportera in finansiella rapporter i Esef-format från och med 1 januari 2021.

Euclid – obligatoriska mallar

2020-10-01 | EBA Nyheter Rapportering

Den rapportering som kreditinstitut och vissa värdepappersbolag lämnar till Finansinspektionen kommer från och med den 31 december 2020 att skickas vidare till Europeiska bankmyndigheten (EBA). Vilka mallar som är obligatoriska och vilka som inte är det styrs av olika regelverk.

FI vill se företags egna modeller för riskberäkningar enligt nytt pelare 2-förslag

I juni 2020 presenterade FI ett förslag på en ny metod för att bedöma kapitalpåslag inom pelare 2 för marknadsrisker utanför handelslagret. De företag som vill använda egna modeller i sina beräkningar av ränterisk, basisrisk och kreditspreadrisk i enlighet med förslaget behöver lämna in dokumentation om dem till FI. Sista datum är den 16 oktober 2020.

Erik Thedéens tal vid Driving Global Standards on Sustainable Finance

Erik Thedéen, FI:s generaldirektör och ordförande för Ioscos (den internationella organisationen för värdepapperstillsyn) arbetsgrupp för hållbar finans talade vid konferensen Driving Global Standards on Sustainable Finance. Talet hölls på engelska och kommer att översättas till svenska i efterhand.

FI-analys 22: Färre högkostnadskrediter efter nya regler

Efter att bestämmelserna för högkostnadskrediter ändrades 2018 – då bland annat ett räntetak och ett kostnadstak infördes − har sådana krediter minskat kraftigt i omfattning. Det är troligt att reformen inneburit att utbudet av högkostnadskrediter minskat. Det syns också i att flera bolag slutat ge sådana lån.

Svenska lån till konsumtion

Konsumtionslånen växer kraftigt och spelar allt större roll för hushållens ekonomi. De utgör en femtedel av hushållens totala lån men står för över hälften av hushållens lånebetalningar i räntor och amorteringar. Stora lån växer men de minsta lånen växer snabbare. Flera låntagare får betalningsproblem kort efter att lånen beviljats och problemen är större bland unga än äldre, visar FI:s rapport Svenska konsumtionslån.

Kreditprövning måste förbättras

Stora lån växer men de minsta lånen växer snabbare. Flera låntagare får betalningsproblem kort efter att lånen beviljats och problemen är större bland unga än äldre. Det är några av slutsatserna i Finansinspektionens konsumtionslånekartläggning 2020. Det pekar på att långivarnas kreditprövningar inte fungerar som de ska och därför ser FI nu över riktlinjerna.

Arnäs Förvaltning får sanktionsavgift för felaktiga insynsanmälningar i Briox och Litium

2020-09-30 | Sanktioner

Arnäs Förvaltning AB ska betala en sanktionsavgift på 55 000 kronor på grund av felaktigheter i anmälningar om transaktioner med aktier och teckningsoptioner i Briox AB och Litium AB.

Bedragare utger sig att ringa från FI

2020-09-30 | Nyheter Konsumentskydd

FI har fått veta att bedragare just nu kontaktar konsumenter och utger sig att ringa från FI. I telefonen visas felaktigt FI:s växelnummer 08-408 980 00.

Tillsynskategorisering av svenska kreditinstitut och utländska kreditinstituts svenska filialer för 2021

I en promemoria presenterar FI resultatet av tillsynskategoriseringen för 2021 av banker och kreditmarknadsföretag samt av utländska kreditinstituts svenska filialer.

Enkät till försäkringsföretag under FI:s tillsyn

Denna vecka postar FI en enkät till försäkringsföretagen i Sverige, där vi ber företagen uppskatta när de kommer uppfylla Eiopas riktlinjer om uppdragsavtal med molntjänstleverantörer, EIOPA-BoS-20-002, som träder i kraft den 1 januari 2021.

Pressinbjudan – FI presenterar årets konsumtionslånerapport

2020-09-29 | Pressmeddelanden

Finansinspektionen (FI) publicerar årets konsumtionslånerapport torsdag 1 oktober. Rapporten ”Svenska konsumtionslån 2020” publiceras på www.fi.se kl. 8.00 och presenteras av FI:s generaldirektör Erik Thedéen på en pressträff kl. 9.00.

Need Invest får sanktionsavgift för sen och felaktig insynsanmälan i Bublar Group

2020-09-28 | Sanktioner Marknad

Need Invest AB ska betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor på grund av felaktigheter i anmälningar av transaktioner med aktier i Bublar Group AB (publ) till Finansinspektionen.

EBA fasar ut riktlinjer om moratorium

Europeiska Bankmyndigheten (EBA) har den 21 september meddelat att EBA:s riktlinjer om moratorium fasas ut från den 30 september.

FI föreslår ändrade regler och ändrad tillämpning av bankers kapitalkrav

FI föreslår ändringar i föreskrifter och ändrad tillämpning av kapitalkrav för svenska banker för att anpassa dem till EU:s så kallade bankpaket.

Karin Lundberg: Det rådande läget och FI:s åtgärder

Karin Lundberg höll i dag en presentation på Sparbankernas Riksförbunds VD- och ordförandekonferens där hon redogjorde för det rådande läget med coronapandemins effekter på ekonomin samt hur detta påverkat FI:s tillsyn med mera.

Esma publicerar rapport om sin översyn av marknadsmissbruksförordningen (Mar)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har i dag publicerat sin rapport om översynen av marknadsmissbruksförordningen (Mar) som svar på kommissionens begäran om tekniska råd.

Nytt rapporteringssystem för blankningar lanseras idag

Idag lanserar FI ett nytt rapporteringssystem för inrapportering av korta nettopositioner: Blankningswebben.

Laddar sidan