Eiopa ser över solvenskapitalkravet enligt standardformeln

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har publicerat en remiss med anledning av att myndigheten nästa år kommer att göra en översyn av solvenskapitalkravet enligt standardformeln för kapitalkravsberäkningen under Solvens 2.

Remissen har skickats till berörda branschorganisationer, och den finns även publicerad som ett remissdokument (consultation paper) på Eiopas hemsida för berörda intressenter från försäkringsbranschen att svara på.

Genom arbetet med översyn kommer Eiopa att föreslå förändringar i metoder, antaganden och standardparametrar i förekommande fall. I denna process har Eiopa för avsikt att föra en dialog med intressenter på en löpande basis. Myndigheten har därför publicerat ett dokument med frågor på områden som berör processen. Frågeformuläret ska besvaras senast 3 mars 2017.

Laddar sidan