Förslag till ändring av föreskrifter om kontracyklisk kapitalbuffert

Finansinspektionen (FI) föreslår att den kontracykliska kapitalbufferten ska vara 2 procent från den 19 mars 2017.

FI ska enligt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar fastställa ett kontracykliskt buffertriktvärde och ett kontracykliskt buffertvärde varje kvartal.

Det kontracykliska buffertvärdet ska användas för att beräkna den företagsspecifika kontracykliska kapitalbufferten. De företag som omfattas är kreditinstitut, värdepappersbolag, Svenska skeppshypotekskassan, fondbolag med diskretionär portföljförvaltning och förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) med tillstånd för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer.

FI beslutade i september 2014 att fastställa en kontracyklisk kapitalbuffert för Sverige på 1,0 procent (FFFS 2014:33). Detta värde tillämpas från den 13 september 2015. I juni 2015 höjde FI det kontracykliska buffertvärdet till 1,5 procent. Detta buffertvärde ska tillämpas från den 27 juni 2016.

FI föreslår nu att den kontracykliska kapitalbufferten för Sverige fastställs till 2 procent från den 19 mars 2017. Detta ställningstagande grundar sig på en kvalitativ bedömning som tar hänsyn till kvantitativa faktorer.

Frågor om remissen besvaras av Matilda Gjirja (tfn 08-787 83 95 eller matilda.gjirja@fi.se

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 24 februari 2016.

Laddar sidan