Slutliga riktlinjer för insiderinformation på råvaru- och spotmarknader

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat en slutlig version av sina riktlinjer för insiderinformation när det gäller råvaruderivat enligt EU:s förordning mot marknadsmissbruk (Mar).

De nya riktlinjerna innebär framför allt en precisering av en typ av insiderinformation som finns definierad i Mar som information som "rimligen kan förväntas offentliggöras eller som ska offentliggöras i enlighet med lagar och andra bestämmelser på unionsnivå eller nationell nivå, marknadsregler, standardavtal, praxis eller sedvänja, på de relevanta råvaruderivatens marknader eller spotmarknaderna".

Laddar sidan