Ny överenskommelse om finansiell stabilitet och krishantering

På finansiella stabilitetsrådets möte i dag undertecknade företrädarna för Finansdepartementet, Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgäldskontoret en överenskommelse om samarbete avseende finansiell stabilitet och krishantering.

Överenskommelsen mellan myndigheterna beskriver deras ansvarsområden, uppgifter och roller dels i arbetet att främja den finansiella stabiliteten, dels vid krishantering. Syftet med överenskommelsen är att ge en avsiktsförklaring om samarbete och om informations- och kunskapsbyte för att uppnå ändamålsenlig krishantering och främja den finansiella stabiliteten i Sverige.

Överenskommelsen är inte juridiskt bindande. Den samverkan och det informationsutbyte som framgår av överenskommelsen förändrar inte det ansvar eller den beslutanderätt som respektive myndighet har avseende sina uppgifter.

Överenskommelsen finns publicerad på finansiella stabilitetsrådets webbplats.

Laddar sidan