NGM:s tillsyn 2007-2018

Dokumentation över den redovisningstillsyn för regelbunden finansiell information som Nordic Growth Market (NGM) hade ansvar för fram till och med 2018.

Informationen på denna sida är framtagen av NGM och fanns tidigare tillgänglig på NGM:s webbplats. FI publicerar denna information eftersom NGM har valt att ta bort den i och med den lagändring som skedde den 1 januari 2019 som ledde till att ansvaret för uppgiften att övervaka emittenters regelbundna finansiella information inte längre ligger hos dem.

Från 2019 ansvarar Nämnden för svensk redovisningstillsyn för den löpande övervakningen, se Om redovisningtillsyn.

Åtgärder vid överträdelser i den regelbundna finansiella informationen
Börsen använder sig av påföljderna skriftligt påpekande, skriftlig anmärkning eller, om den finansiella informationen uppvisar väsentliga brister eller felaktigheter eller annan åtgärd inte bedöms effektiv, överlämnande till Börsens disciplinnämnd. Nedan finns de beslut som har avslutats med att en skriftlig anmärkning riktats till bolagen.

Bolagen förväntas att i sin framtida finansiella rapportering beakta det av Börsen framfört i ärendet. Börsen kan komma att följa upp att så sker och vid behov ta upp saken till ny bedömning.

2018
Beslut 1–3 Besluten publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats.
Beslut 4

Beslutet avser:

 • upplysning om större kunder
 • värdering till verkligt värde
 • alternativa nyckeltal.
Beslut 4/2018
Beslut 5

Beslutet avser:

 • resultaträkningens utformning
 • värdering till verkligt värde.
Beslut 5/2018
Beslut 6–8 Besluten publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats.

 

2017
Beslut 1–10 Besluten publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats.

 

2016
Beslut 1

Beslutet avser:

 • upplysning av väsentlig information i not
 • offentliggörande av fullständig årsredovisning
 • upplysningar kring finansiella instrument.
Beslut 1/2016
Beslut 2–6 Besluten publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats.
Beslut 7

Beslutet avser:

 • rörelseförvärv och nedskrivning av anläggningstillgångar
 • rättelse av fel i tidigare perioder
 • transaktioner med närstående.
Beslut 7/2016

  

2015
Beslut 1–9 Besluten publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats.

 

2014
Beslut 1–4 Besluten publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats.
Beslut 5

Beslutet avser:

 • upplysning om större kunder
 • viktiga uppskattningar och bedömningar.
Beslut 5/2014
Beslut 6–9 Besluten publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats.

 

 

2013
Beslut 1 Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats.
Beslut 2

Beslutet avser:

 • nedskrivningsprövning av goodwill
 • transaktioner med närstående.
Beslut 2/2013
Beslut 3–9 Besluten publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats.

 

2012
Beslut 1–2 Besluten publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats.
Beslut 3

Beslutet avser:

 • hantering av likviditetsrisk
 • redovisning av rörelsesegment
 • upplysningar kring nedskrivningsprövning.
Beslut 3/2012
Beslut 4–6 Besluten publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats.
Beslut 7

Beslutet avser:

 • redovisning av avvecklade verksamheter
 • redovisning av nedskrivninga
 • avsaknad av redovisningsprinciper
 • upplysning om större kund.
Beslut 7/2012
Beslut 8

Beslutet avser:

 • jämförande information avseende avvecklad verksamhet
 • upplysning om ackorduppgörels
 • rapport över förändringar i eget kapital.
Beslut 8 2012
Beslut 9–10 Besluten publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats.
Beslut 11

Beslutet avser:

 • information rörande emissionskostnader
 • inkonsekvent redovisning av kassaflöden från finansieringsverksamheten
 • transaktioner med närstående.
Beslut 11/2012
Beslut 12

Beslutet avser:

 • förvärv och försäljning av dotterbolag
 • transaktioner med närstående
 • emissionskostnader.
Beslut 12/2012

 

2011
Beslut 1

Beslutet avser:

 • segmentsredovisning
 • upplysning om geografiska områden
 • upplysning om större kunder
 • intäktsredovisning avseende serviceavtal
 • riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Beslut 1/2011
Beslut 2–3 Besluten publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats.
Beslut 4

Beslutet avser:

 • särredovisning av poster i balansräkning
 • felaktig redovisning av likvida medel i kassaflödesanalysen
 • avsaknad av fullständiga upplysningar kring transaktioner med närstående.
Beslut 4/2011
Beslut 5

Beslutet avser:

 • upplysning om större kunder
 • klassificering av likvida medel
 • ersättning till bolagets revisorer
 • villkor för transaktioner med närstående.
Beslut 5/2011
Beslut 6–7 Besluten publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats.
Beslut 8

Beslutet avser:

 • redovisningsprincip för värdering av finansiella instrument
 • särredovisning av kassaflöden för koncernen och moderbolaget
 • avsaknad av post i moderbolagets resultaträkning
 • villkor för transaktioner med närstående
 • likvida medels sammansättning.
Beslut 8/2011
Beslut 9–18 Besluten publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats.

  

2010
Beslut 1–2 Besluten publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats.
Beslut 3

Beslutet avser:

 • avsaknad av beskrivning av säsongeffekter
 • ofullständig information angående transaktion med närstående.
Beslut 3/2010
Beslut 4–7 Besluten publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats.
Beslut 8

Beslutet avser:

 • avsaknad av information om större kunder.
Beslut 8/2010
Beslut 9–19 Besluten publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats.
Beslut 20

Beslutet avser:

avsaknad av beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför i förvaltningsberättelsen

avsaknad av särredovisning av immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Beslut 20/2010
Beslut 21

Beslutet avser:

 • ersättingsriktlinjer till ledande befattningshavare
 • risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningberättelsen
 • information om emissioner i förvaltningsberättelsen
 • avsaknad av upplysningar kring avsättningar.
Beslut 21/2010
Beslut 22

Beslutet avser:

 • avsaknad av särredovisning av de viktigaste in- och utbetalningarna under perioden i kassaflödet
 • avsaknad av redovisning av väsentliga händelser efter delårsperiodens slut
 • avsaknad av kvantitativa upplysningar kring nyemission
 • missvisande redovisning av tillgångar i rapport över finansiell ställning.
Beslut 22/2010
Beslut 23

Beslutet avser:

 • upplysningar kring transaktioner med närstående saknar transaktionsbelopp, de utestående mellanhavandenas storlek samt villkor
 • avsaknad av jämförande information för moderbolagets balansräkning för motsvarande period föregående år
 • avsaknad av information rörande redovisning av förändringar av skulder och eget kapital i balansräkningen för moderbolag och koncern
 • missvisande redovisning av tillgångar i rapport över finansiell ställning.
Beslut 23/2010

 

2009
Beslut 1 Beslutet har återkallats.
Beslut 2–4 Besluten publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats.
Beslut 5

Beslutet avser:

 • Enligt IAS 34 ska finansiella rapporter i sammandrag som minimum innehålla alla rubriker och delsummeringar som redovisades i företagets senaste årsredovisning. Bolaget har inte redovisat i enlighet med ovan avseende koncernens resultaträkning.
 • Bolagets halvårsrapport är inte undertecknad i enlighet med 16 kap. 10 § lag om värdepappersmarknaden och 2 kap. 7 § årsredovisningslagen.
Beslut 5/2009
Beslut 6

Beslutet avser:

 • Bolaget har inte, enligt IAS 34, lämnat upplysning om vilket regelverk som delårsrapporten är upprättad i enligt med.
 • Bolaget har inte redogjort för tillämpade redovisningsprinciper i enlighet med IAS 34.
 • Bolaget har inte informerat om förvärv i enlighet med IAS 34.
 • Bolaget har inte informerat om förpliktelse i enlighet med IAS 34 och IAS 37.
 • Bolaget har inte redovisat reducering av konvertibler i enlighet med IAS 34.
Beslut 6/2009
Beslut 7

Beslutet avser:

 • Bolaget har i förvärvsanalys använt felaktiga beräkningsgrunder för uppskjuten skatt.
Beslut 7/2009
Beslut 8

Beslutet avser:

 • Bolaget har under inte lämnat fullständiga upplysningar om förvärv av bolag i enlighet med IFRS 3 och IAS 34.
Beslut 8/2009
Beslut 9

Beslutet avser:

 • Bolaget har i delårsrapport redovisat en uppskjuten skattefordran. Redovisningen av den uppskjutna skattefordran är en form av framåtriktad information och Bolaget måste därför följa bestämmelsen i bilaga 2, punkt 14, till noteringsavtalet vid eventuella förändringar i bedömningen.
Beslut 9/2009
Beslut 10

Beslutet avser:

 • Bolaget har inte på ett rättvisande sätt redogjort för exponering och resultatpåverkan från valutakursförändringar i enlighet med IAS 34 punkt 16C och 23.
 • Rubriker och delsummeringar stämmer ej överens med uppställningen i senaste årsredovisningen i enlighet med IAS 34 punkt 10 samt 9 kap. 3§ Årsredovisningslagen.
Beslut 10/2009
Beslut 11

Beslutet avser:

 • Koncernens resultaträkning följer ej uppställningsformen enligt punkt 91, IAS 1 Utformning av finansiella rapporter.
 • Bolaget har inte redovisat dotterbolags nedskrivning av varulager i enlighet med punkt 16, 17 och 23 IAS 34 Delårsrapportering.
 • Bolaget har inte lämnat tilläggsupplysningar avseende väsentliga beloppsförändringar i enlighet med Årsredovisningslagen 9 kap. 3 §.
Beslut 11/2009
Beslut 12

Beslutet avser:

 • Bolaget har inte angett föreslagna riktlinjer från styrelsen med giltighet fr.o.m. kommande årsstämma avseende ersättning till ledande befattningshavare enligt 6 kap. 1a § Årsredovisningslagen.
 • Bolagets uppställningsform och beteckningar för balansräkningen överensstämmer inte med 3 kap. 3 § Årsredovisningslagen, bilaga 1.
Beslut 12/2009
Beslut 13

Beslutet avser:

 • Bolaget har inte i förvaltningsberättelsen lämnat upplysningar om rörlig ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med 6 kap. 1a § årsredovisningslagen.
 • Bolaget har inte lämnat upplysningar om operationella leasingavtal i enlighet med punkt 35, IAS 17 Leasingavtal.
Beslut 13/2009
Beslut 14

Beslutet avser:

 • Koncernens resultaträkning följer ej uppställningsformen enligt punkt 91, IAS 1 Utformning av finansiella rapporter.
 • Bolaget har ej redovisat tilläggupplysningar i enlighet med 5 kap. 14 § årsredovisningslagen.
 • Bolaget har inte lämnat upplysningar avseende finansiella instrument i enlighet med IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar.
Beslut 14/2009
Beslut 15

Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats.

Beslut 16

Beslutet avser:

 • Avsaknad av upplysningar om intäkters/nettoomsättnings fördelning på respektive intäktsslag i not.
Beslut 16/2009
Beslut 17–18 Besluten publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats.
Beslut 19

Beslutet avser:

 • avsaknad av särredovisning av emissionskostnader hänförliga till nyemissionen under finansieringsverksamheten i koncernens kassaflödesanalys.
Beslut 19/2009
Beslut 20–23 Besluten publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats.
Beslut 24

Beslutet avser:

 • avsaknad av jämförelseperiod för motsvarande kvartal föregående år i rapporten över finansiell ställning
 • avsaknad av rubriker och delsummeringar i koncernens kassaflödesanalys, jämfört med senaste årsredovisningen
 • felaktig placering av information om resultat per aktie samt avsaknad av redovisning av resultat per aktie före och efter utspädning.
Beslut 24/2009
Beslut 25

Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats

Beslut 26

Beslutet avser:

 • avsaknad av upplysning i redovisningsprinciper om att årsredovisningslagen (ÅRL) tillämpas vid upprättande av årsredovisning för moderbolaget
 • avsaknad av upplysning om förvärvsobjekts intäkt samt resultat under perioden som om förvärvstidpunkten för rörelseförvärvet hade varit början av denna period
 • jämförande information saknas avseende löner, ersättningar och sociala kostnader (5:20 ÅRL) samt pensioner och liknande (5:22 ÅRL) som lämnas i not.
Beslut 26/2009
Beslut 27–30 Besluten publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats.
Beslut 31

Beslutet avser:

 • avsaknad av kommentarer angående bolagets säsongsvariationer.
Beslut 31/2009
Beslut 32 Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
Beslut 33

Beslutet avser:

 • bolaget har redovisat förvärv av verksamheten i ett utländskt bolag på ett felaktigt sätt.
Beslut 33/2009

  

2008
Beslut 1

Beslutet avser:

 • försäljning av dotterbolag där bolaget redovisat med tillämpning av IFRS 5
 • justering av emissionskostnader som belastat tidigare period. Bolaget skulle ha redovisat i enlighet med IAS 8
 • bolaget har inte upplyst om närståendetransaktioner i enlighet med IAS 34. 
Beslut 1/2008
Beslut 2

Beslutet avser:

 • redovisning av överkurs i samband med nyemission i enlighet med URA 47
 • bolaget har inte upplyst om närståendetransaktioner i enlighet med IAS 34.
Beslut 2/2008
Beslut 3

Beslutet avser:

 • bolaget har inte lämnat information om förändringar i eget kapital i enlighet med IAS 34 punkt 20 c
 • information om moderbolaget har inte lämnats i halvårsrapporten i enlighet med årsredovisningslagen 9 kap 3 och 5 §§.
Beslut 3/2008
Beslut 4

Beslutet avser:

 • Bolaget har inte beskrivit väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer i enlighet med årsredovisningslagen 9 kap 5 §.
 • Information om moderbolaget har inte lämnats i halvårsrapporten i enlighet med årsredovisningslagen 9 kap 3 och 5 §§.
 • Bolaget har inte upplyst om närståendetransaktioner i enlighet med IAS 34.
 • Bolaget har inte angett att delårsrapporterna är upprättade enligt IAS 34.
Beslut 4/2008
Beslut 5

Beslutet avser:

 • Bolaget har tillämpat Redovisningsrådets rekommendation (RR) 1-29 istället för RR 32:0.
Beslut 5/2008
Beslut 6

Beslutet avser:

 • Bolaget har inte i rätt tid lämnat upplysningar om förvärvet i enlighet med IFRS 3 Rörelseförvärv.
Beslut 6/2008
Beslut 7

Beslutet avser:

 • Större förändringar avseende kundfordringar på koncernföretag har inte kommenterats i delårsrapporten i enlighet med IAS 34 pkt. 6.
Beslut 7/2008
Beslut 8

Beslutet avser:

 • Rubrikerna i delårsrapporten överensstämmer inte med årsredovisningen i enlighet med IAS 34.
 • Bolaget har inte kommenterat att redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med senaste årsredovisningen i enlighet med IAS 34.
 • Information om moderbolaget har inte lämnats i halvårsrapporten i enlighet med årsredovisningslagen 9 kap 3 och 5 §§.
Beslut 8/2008
Beslut 9

Beslutet avser:

 • Bolaget har tillämpat Redovisningsrådets rekommendation (RR) 20 istället för RR 32:06.
Beslut 9/2008
Beslut 10

Beslutet avser:

 • Bolaget har inte upprättat en känslighetsanalys i enlighet med IFRS 7.
Beslut 10/2008
Beslut 11

Beslutet avser:

 • Bolaget har inte på ett korrekt sätt redovisat avyttrad verksamhet i enlighet med IFRS 5.
Beslut 11/2008
Beslut 12

Beslutet avser:

 • Bolaget har inte på ett korrekt sätt informerat om och redovisat en förmånsbestämd pensionsplan i enlighet med IAS 19.
Beslut 12/2008
Beslut 13

Beslutet avser:

 • Bolagets finansiella rapporter saknar upplysningar om vilka redovisningsprinciper som tillämpas för anläggningstillgångar som avyttras eller innehas för försäljning.
 • Bolaget har inte redovisat rörelseförvärv och immateriella tillgångar i enlighet med IFRS 3 resp. IAS 38.
 • Bolaget har inte vid rörelseförvärv redovisat uppskjuten och därtill hänförlig goodwill i enlighet med IFRS 3.
Beslut 13/2008
Beslut 14

Beslutet avser:

 • Bolaget har redovisat avyttring av dotter- respektive dotterdotterbolag i enlighet med IRFS 5 och IAS 34.
 • Bolaget har i strid med IAS 1 redovisat avyttrade bolag som extraordinär intäkter och kostnader.
 • Bolaget har inte redovisat en väsentlig nedskrivning av fordran i enlighet med IAS 34.
 • Bolaget har inte upplyst om rättstvist i enlighet med IAS 34.
Beslut 14/2008
Beslut 15

Beslutet avser:

 • Bolaget har i årsredovisningen inte lämnat upplysningar om finansiella instrument i enlighet med IFRS 7.
 • Bolaget saknar segmentinformation i delårsrapporterna trots att man i årsredovisningen uppger att man tillämpar IFRS 8 Rörelsesegment.
 • Bolaget har redovisat vissa investeringar som "Förskott till leverantör" utan att tydligt ange vad posten avser eller principen för kostnadsföring.
Beslut 15/2008
Beslut 16

Beslutet avser:

 • Bolaget har inte i sin årsredovisning på ett korrekt sätt, utifrån IAS 8, beskrivit motivet för att justera resultatet 2006.
Beslut 16/2008
Senast granskad: 2022-01-10